Na naszych łamach podejmowaliśmy już temat boisk w Wieprzu, które wydzierżawić i kompleksowo zmodernizować zamierzał klub TS Mitech Żywiec. Inwestycja nie dojdzie do skutku, co więcej sprawa wzbudza spore zainteresowanie. Są i niejasności...

Wieprz 2 W marcowym numerze gazety informacyjnej „Nowiny spod Grojca”, ukazującej się na Żywiecczyźnie, znajdujemy obszerny artykuł pt. „Łakomy kąsek”, dotyczący przeprowadzenia planowanej przebudowy boisk w Wieprzu i udostępnienia terenu (boisk z zapleczem lub samych boisk) na potrzeby ekstraligowego klubu TS Mitech Żywiec. W tekście czytamy m.in., iż „lokalna społeczność nie może zgodzić się na dzierżawę całego kompleksu, bo nie może pozbawić mieszkańców dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na okres 10 czy 20 lat”

Dalej znajdujemy następujący, istotny fragment, stanowiący de facto sedno sprawy: „Nie tak dawno bo w 2012 roku doszło do połączenia dwóch największych klubów sportowych w Gminie w wyniku czego powstał Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz. Klub ma wielkie ambicje, dobrze radzi sobie w lidze okręgowej i ma aspiracje sięgać wyżej. W klubie zarejestrowanych jest około 100 zawodników czynnych. Zawodnicy ci trenują i rozgrywają mecze na trzech boiskach – dwóch przy szkole w Wieprzu i jednym obok budynku Gminy. To jest baza dla klubu wystarczająca, a nawet klub do tej pory udostępniał boiska dla LKS Juszczyna i właśnie dla TS Mitech Żywiec. Należy postawić pytanie: Czy GKS nie jest zainteresowany pozyskaniem środków z UE na rozbudowę i modernizację swojej bazy? Uważamy, że odpowiednio zaplanowana współpraca między jednostką samorządu terytorialnego jaką jest gmina, a organizacją pozarządową jaką jest GKS pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych w celu przebudowy znajdującej się w Wieprzu infrastruktury sportowej i wykorzystanie jej dla własnych potrzeb”.

Z powyższego wyłania się więc jasny obraz. Pomysł żywieckiego klubu, zakładający modernizację i korzystanie z boisk, jest właściwy, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby zrealizowanie go całkowicie w ramach gminy – z udziałem samorządu i miejscowego klubu. Do kilku tez zawartych w artykule „Łakomy kąsek” odniósł się stosownym sprostowaniem zarząd TS Mitech Żywiec z prezesem Janem Szupiną na czele, kwestionując informacje nieprawdziwe...

Wieprz 1 „Prawdą jest, że zwróciliśmy się do właściciela terenów sportowych w Wieprzu, tj. władz Gminy Radziechowy-Wieprz, z ofertą wieloletniego wydzierżawienia obiektu. Naszym celem było zbudowanie własnego zaplecza sportowego dla jedynego klubu piłki nożnej kobiet na Żywiecczyźnie. Zaprezentowaliśmy stosowną wizualizację opracowaną przez biuro projektowe.

W celu dokładnego przedstawienia naszej propozycji, zostałem zaproszony na zebranie radnych z Wieprza oraz działających na tym terenie organizacji pozarządowych, które odbyło się w grudniu 2013. Po przedstawieniu naszych zamierzeń, udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytania, zadane mi podczas spotkania. Jednocześnie poinformowałem zebranych, że z obiektu w dalszym ciągu będą mogli nieodpłatnie korzystać sportowcy oraz młodzież szkolna z całej gminy. Należy podkreślić, że z uwagi na fakt, iż część środków finansowych pozyskanych na tę inwestycję pochodziłaby z dotacji unijnych, dzierżawiony obiekt nie mógłby być wykorzystywany do celów innych niż sportowe.

W miesiącu lutym br. zostałem ponownie zaproszony na zebranie z radnymi i przedstawicielami zainteresowanych stron, w celu kontynuowania rozmów. Uzyskałem informację, że istniejące obiekty kubaturowe nie mogą być objęte dzierżawą, gdyż ich obecni użytkownicy są temu przeciwni. W związku z powyższym złożyłem drugą – ustną – ofertę, zgodnie z którą przedmiotem dzierżawy byłyby jedynie boiska piłkarskie, natomiast obiekt kubaturowy zostałby wybudowany od podstaw w innym miejscu. Jednocześnie zadeklarowałem się, że stosowną wizualizację takiego rozwiązana zaprezentuję po uzyskaniu jego akceptacji.

Tym bardziej z ogromnym zdziwieniem przyjąłem pismo Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 28.02.2014, w którym klub został poinformowany, że Wójt nie wyraża zgody na wieloletnie wydzierżawienie przedmiotowych obiektów. Tym samym jako klub uznaliśmy temat za definitywnie zamknięty.

Wszelkie insynuacje zawarte we wspomnianym artykule, m.in. o zamiarze eksmisji użytkowników obiektów oraz uzyskaniu ewentualnych korzyści majątkowych są nieprawdziwe, nieobiektywne i godzą w nasze dobre imię. Jak już bowiem wspomniałem w niniejszym piśmie, nasza oferta miała na celu wyłącznie zapewnienie bazy sportowej dla naszego klubu i w żaden sposób nie ograniczała sportowców z Gminy Radziechowy-Wieprz”.

Dodajmy, w kontekście wspomnianych na wstępie niejasności, że w tekście w gazecie „Nowiny spod Grojca” pojawia się również stwierdzenie: „Rozumując logicznie TS Mitech Żywiec chce pozyskać środki z UE (w oparciu o cudzą bazę sportową o wartości liczonej być może w milionach złotych), nie wykładając własnych środków finansowych”. To natomiast, w kontekście jakiejkolwiek inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych, nie jest możliwe. Wymagany bowiem każdorazowo jest wkład własny...

boisko_mitech_wieprz1